top of page
home.JPG

การใช้ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต                      
สามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความยั่งยืน         เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยเพิ่มผลกําไรรวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกของเรา

SurintOmya Indo-China

บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนสัญชาติไทย

ที่ร่วมทุนกับ บริษัท ออมย่า เอจี จำกัด จากสวิสเซอร์แลนด์ ผู้นำด้านแคลเซียมคาร์บอเนตระดับโลก

เราได้ทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์มากมายให้กับลูกค้าในหลาย อุตสาหกรรม อาทิเช่น

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, กระดาษและการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, โพลีเมอร์, อาหาร, Personal care, Home care, ยา, ผลิตภัณฑ์การเกษตร ป่าไม้ น้ำและพลังงาน 


shutterstock_60076411.jpg

ภารกิจของเรา

“เราต้องการเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จ และ การเติบโตของคู่ค้า ผ่านนวัตกรรมจากแร่ธาตุธรรมชาติที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการรับผิดชอบต่อสังคม”

shutterstock_682730098.jpg

เราจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ

ที่มีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และคุณภาพสินค้าของคู่ค้า โดยคำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนไปสู่ Green Product และ Net Zero ในปี คศ 2050

 

WHAT WE CARE

EVS_shutterstock_334813718_oarp.jpg

OUR ADVANTAGES

Lab and R&D

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถควบคุมคุณภาพสินค้า ลดการสูญเสียและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

Production

มีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ

Secured
Raw material

เหมืองของเราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง ช่วยเหลือสังคมเพื่อการพึ่งพาอาศัยกันแบบยั่งยืน

Supply Chain

มีการบริหารที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกิจ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลาเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนมีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

CSR

ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการ

และใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด

โปร่งใส ตรวจสอบได้

Tracking service

ระบบติดตามการส่งสินค้าแบบ

Real-time เพื่อให้ลูกค้าทราบสถานะการส่งสินค้า พร้อมทั้ง สามารถรับเอกสารที่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบโจทย์การทำงาน
ยุคใหม่ รวดเร็วและถูกต้อง

Calcium carbonate
is in everywhere

bottom of page