top of page
sustain.JPG

"เป้าหมายของเราคือการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต"

นโยบายเพื่อความยั่งยืน 

บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด 

ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภั

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี  ธรรมาภิบาล  จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน

และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2030

SurintOmya IndoChina

พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์

เราใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขนาด 1.5 MWp ณโรงแต่งแร่ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่ต้นปี 2562 และเพิ่มการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 4.35 MWp โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปลายปี 2567

shutterstock_1531931201.jpg

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

 • การดําเนินงานที่ปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อม 

 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 

 • คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่แข่งขันได้ 

 • ความเข้าใจในความต้องการของตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า 

shutterstock_60076411.jpg
shutterstock_696061531.jpg

Environment

บริษัท ฯ  ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ   ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งส่งมอบสินค้าต่อลูกค้า   เราได้นำระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001,   การบริหารงานเหมืองแร่เพื่อความยั่งยืน ( Green Mining)  มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zero Waste)  ด้วยการแบ่งเกรดของวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม   การรณรงค์นำถุงบรรจุภัณฑ์ และ พาเลทในที่อยู่ในสภาพปกติ กลับมาใช้ซ้ำ   รวมทั้ง การควบคุมของเสียจากการผลิตจนถึงส่งมอบสินค้าต่อลูกค้า  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการขนส่งอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน  อีกทั้ง เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่อุปทาน  เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก   การควบคุมมลพิษและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน ในการทำเหมืองแร่แคลไซด์  โดยเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการทำเหมืองตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของ EIA จำนวน 2 ครั้งต่อปี  ในทุกๆ กระบวนการผลิต  เราได้มีการติดตั้งระบบบำบัดและดักฝุ่น  เพื่อลดระดับฝุ่นละอองทางอากาศ  และลดการก่อเกิดมลภาวะทางอากาศ หรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ   ทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการตรวจวัด คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด  การกำหนดมาตรการป้องกัน  หลีกเลี่ยงและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางดิน ทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และกากของเสียอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาสินค้าร่วมกับบริษัทในเครือเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และคำนึงถึงการร่วมลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมอย่างยั่งยืน

Social

บริษัท ฯ  มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุก ๆ หน่วยงาน  เราคำนึงถึงพนักงานทุกคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัท ฯ จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทำงานที่มีความสุข   ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทมีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  การดำเนินมาตรการลด การป้องกัน หลีกเลี่ยงและควบคุมการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า อาชีวอนามัย  ความปลอดภัยของบุคคลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การบาดเจ็บและสุขภาพเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน    การปรับปรุงภาพรวมของการทำงานที่ปลอดภัยต่อการทำงาน เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์  ขนาดและรูปแบบองค์กร   พร้อมทั้งการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เหมาะสมกับองค์กร  การเพิ่มโอกาสให้พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบาย  พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  การส่งเสริมให้พนักงานทั้งหมด ได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ   อาชีวอนามัย   ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี

shutterstock_1904582476.jpg

Governance

บริษัท ฯ มีการกำหนด “ค่านิยม” ในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยยึดมั่นใน ความพอประมาณ ความสุภาพ ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่น    ค่านิยมทั้งสี่นี้จะเป็นการแสดงออกถึงรูปแบบของบริษัทของเรา และเป็นองค์ประกอบสำคัญของเอกลักษณ์องค์กร พนักงานทุกคนต่างเป็นตัวแทนของบริษัท ฯ  เรามุ่งมั่นที่จะใช้ค่านิยมเหล่านี้ในการทํางานประจําวันของเรา  ความซื่อสัตย์ในตัวของพนักงานนั้น  นับเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตของบริษัทของเรา  

Image by Ariel
391596-PCMERO-634.jpg

Certifications

บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด   ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยให้กับพนักงาน

ควบคู่กับการปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตาม ปณิธาณ ของนโยบายคุณภาพที่ว่า  “คุณภาพล้ำหน้า   สินค้ามาตรฐาน บริการตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ห่วงใยอาชีวอนามัย   ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

และชุมชน”     

 • การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 

         ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) 

 • การรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

        ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) 

 • การรับรองการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

         ISO 45001 มาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSMS) 

 • การรับรองการจัดการอุตสาหกรรมสีขียว  Green Industry 

 • การจัดการเหมืองแร่สีเขียว  Green Mining 

 • การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบกิจการเหมือง

       และโรงแต่งแร่ ( CSR-DPIM) 

 • สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม 

bottom of page