top of page
Capture.JPG
แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า

Environmental

Solutions

Environmental Solution

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุรินทร์ออมย่าฯ นําเสนอแนวทางในการพัฒนาการผลิตที่มีความท้าทายแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปรับปรุงสภาพดิน การพัฒนาอาหารสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไปจนถึงการจัดการคุณภาพ

อากาศและคุณภาพน้ำ  เรานำเสนอผลิตภัณฑ์จากแร่ธรรมชาติให้กับลูกค้า ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำและ

ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ ในด้านการเกษตร เรานําเสนอผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นชนิด

ปั้นเม็ดหรือเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวสําหรับการปรับสภาพดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้าง

ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพืชช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพและผลผลิต  สําหรับอาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ NCC ของบริษัท สุรินทร์ออมย่าฯ ถูกนํามาใช้ในฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มหมู

ฟาร์มโคนมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของฟาร์มและเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์ NCC ใช้สําหรับการปรับระดับ pH ของน้ำ เป็นแหล่งแคลเซียมช่วยรักษาเสถียรภาพทางเคมีของน้ำและทําหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์เพื่อป้องกันความผันผวนของสภาพน้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นอกจากนี้เรายังแนะนำ NCC ให้กับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ํามันโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ รวมถึงการบําบัดน้ําเสียทั้งในเขตเทศบาลและอุตสาหกรรม

สำหรับอุตสาหรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น :

  • Agriculture and Forestry as soil pH conditioning

  • Animal feeds and Aquaculture

  • Air and Waste Water Treatment

  • Drilling Industry

shutterstock_685086586.jpg

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่

www.environmental-solutions.omya.com

bottom of page