top of page
lab.JPG
แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า

Lab, R&D

บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผลิตผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอนเนตจากธรรมชาติ

(Ground Calcium Carbonate : GCC) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซีย     แปซิฟิค

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตของบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งเป็นใน 3 รูปแบบ คือ

1. แบบชนิดผง ไม่เคลือบผิว (Untreated) 

2. ชนิดผงแบบเคลือบผิว (Treated)

3. แบบชนิดเหลว (Slurry) 

มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ ประมาณ 0.4 - 40.0 ไมครอน ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย

เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ  เป็นต้น 

โดยแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดผลไม่เคลือบผิว ได้จากการนำวัตถุดิบแร่คลไซด์มาผ่านการคัดคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอน

การทำเหมือง ผ่านกระบวนการบดย่อย และคัดขนาดอนุภาคด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นเทคโนโลยี่เฉพาะของกลุ่มบริษัท OMYA  AG ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดผงเคลือบผิว กระบวนการเพิ่มเติมต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดขนาดตามต้องการแล้วเข้ากระยวนการเคลือบผิวด้วยกรรมวิธีเฉพาะกับกรดไขมัน

(stearic acid) ที่ได้จากไขมาจากพืช 100 %    

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตของบริษัท จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า  OMYA , CALCITE  และจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001  และการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ISO 45001 จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของผลิตจากโรงงานของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ผ่านกระบวนการที่ผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบด้านมลพิษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการทำงานด้วยความปลอดภัย  

แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า

หน่วยงานควบคุมคุณภาพ
 

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอนเนตของบริษัทฯ ผลิตจากสินแร่ธรรมชาติ 100 %   ดังนั้นการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ดี และมีความบริสุทธิ์ของสินแร่แคลไซด์สูงตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจแหล่งแร่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยประสบการณ์ของการทำเหมืองแร่ที่เก่าแก่และมีความทันสมัยระดับโลกของเครือบริษัทร่วมทุนเช่น OMYA AG ทำให้ บริษัทสุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำเหมืองแร่ที่ดี ทันสมัย ลดการสูญเสียและวางแผนการช้าทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้วัตถุดิบคุณภาพที่ดี ตรงกับความต้องการใช้การใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 

คุณภาพหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอนเนตได้แก่ ความขาว  (Whiteness ) ความละเอียด (Fineness)  ขนาดอนุภาค (Particle size Distribution)  ขนาดอนุภาคที่ใหญ่ที่สุด ( Top cut) 

ความชื้น ( Moisture content) และ มาตรฐานเฉพาะที่แตกต่างไปในแต่ละอุตสาหกรรม  

ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ปฎิบัติงานหลักคือ พนักงานทุกคนในแผนกควบคุมคุณภาพ ที่ผ่านการอบรม ให้ความรู้ ฝึกฝนความชำนาญ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานที่ดี  และประกอบกับตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดและทดสอบในแต่ละรายการ ถูกคัดสรร คัดเลือกและ กำหนดโดยตรงจากกลุ่มบริษัท OMYA AG  ซึ่งเป็นวิธีการและเครื่องมือที่เหมือนกันในทุกโรงงานในกลุ่ม OMYA ทั่วโลก  และสามารถทัดเทียมกับมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ( ISO ) ได้ในทุกวิธีการทดสอบ 

กระบวนการควบคุณภาพตั้งแต่ วัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ ก่อนการรับเข้ากระบวนการ  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนการนำส่งให้ลูกค้า และมีการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าทุกราย และทุกคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความถูกต้อง น่าเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตของบริษัทฯ  

lab2.JPG
bottom of page