top of page
REU AT Gummern 2017 06 13z.jpg
แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า

Production

SurintOmya Chemicals (Thailand) Co., Ltd. บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด


    "เรา มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าธุรกิจในทุกรูปแบบ
      เรา มี​​ส่วนขยายและการปรับปรุงโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
      เรา ยึดมั่นในการปฏิบัติงาน  นโยบาย มาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจของคู่ค้าธุรกิจและในขณะเดียวกันยังควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้น"

Production department แผนกการผลิต​
       แผนกการผลิตมีองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
ซึ่งเรามีจุดเด่นในด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบ Dry และ Wet ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 480,000 ตัน ต่อปี
Dry process
         
เป็นกระบวนการผลิตแบบแห้งที่มีความสามารถในการผลิตถึงขนาด 1 ไมครอน แบ่งเป็น
- T
reated products (ผลิตภัณฑ์แบบเคลือบผิวด้วยกรดไขมัน)
- Untreated products (ผลิตภัณฑ์แบบไม่เคลือบผิว)
Wet process
          วัตถุดิบทั้งหมดผ่านก
ระบวนการ กำจัดสิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบก่อนถูกส่ง
เข้าสู่เครื่องจักรสำหรับ Wet process สามารถผลิตสินค้า
ให้มีความสม่ำเสมอที่ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน
และมีความขาวสม่ำเสมอมากกว่า Dry process เรียกว่า Slurry products

Packer department แผนกบรรจุภัณฑ์​
         แผนกบรรจุภัณฑ์มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพัฒนากระบวนการบรรจุให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับการบรรจุโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับการชี้นำจาก Omya กระบวนการบรรจุมีประสิทธิภาพสูงสามารถบรรจุสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ดังนี้
- 25kg
- Big bags
- Bulk truck

bottom of page