top of page
shutterstock_523267222.jpg
แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า

Secured raw materials

การจัดหาวัตถุดิบให้มีความยั่งยืน ของ บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
 

1. ให้ความสำคัญกับการจัดการวัตถุดิบ ให้มีความคุ้มค่า และยั่งยืนมากที่สุด 

2. มีการเจาะสำรวจ และการทำแผนที่ทางธรณีวิทยา เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแหล่งแร่ และให้ทราบถึงปริมาณสำรองแหล่งแร่ เพื่อนำไปออกแบบและวางแผน ทำให้ด้านการทำเหมืองให้มีความแม่นยำ ซึ่งช่วยประหยัดค่าต้นทุนค่าใช้จ่ายการทำเหมือง 

โดยเหมืองของเราจะเป็นเหมืองเปิด โดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเหมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการที่แม่นยำ รวดเร็ว และถูกต้อง 

 

"เหมืองเราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ และยังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการช่วยเหลือสังคมเพื่อการพึ่งพาอาศัยกันแบบยั่งยืน"

แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า

RFID technology

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) คือ ระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสามารถในการคำนวณและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบรับส่งกำลังด้วยคลื่นแม่เหล็ก หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล อ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุ จากระยะห่าง เพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลของระบบ RFID

ซึ่งทางหน่วยงานเหมืองและโรงแต่ง บริษัทสุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำมาประยุคช์ใช้ในการควบคุมการขนส่งวัตถุดิบจากทางหน้างานเหมือง การใช้ระบบ RFID ได้เข้ามาทำงานร่วมกันกับระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อช่วยประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เกิดความแม่นยำ ทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลในการทำงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วางแผนผลิต การจัดรถบรรทุก การชั่งน้ำหนักสินค้า การทำรายงานสรุปข้อมูลรถชั่งน้ำหนัก และอื่นๆ

แคลเซียมคาร์บอเนต สุรินทร์ออมย่า
bottom of page