top of page
_J2C1924.jpg
สุรินทร์ออมย่า

Supply chain management

สำหรับการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain management)

ของบริษัท SurintOmya Chemicals (Thailand) มีความสำคัญมาก โดยมีการบริหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกิจ ตั้งแต่ Raw Material จนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า สำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดรวมทั้งบรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนมีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

โดยมี 3 ส่วนสำคัญหลักในการดำเนินการด้าน Supply chain คือ Procurement, Transportation&Logistics และ Customer Service

 • Procurement

กิจกรรมการจัดหาของเราครอบคลุมทุกประเภท ทั้งเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) และเคมีภัณฑ์ (Chemicals) และงานบริการทางด้านเทคนิค ตลอดจนถึงโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นเรื่องต้นทุนราคาสามารถแข่งขันได้ คุณภาพสินค้าหรือบริการที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยการดำเนินกิจกรรมของเราตั้งอยู่พื้นฐานความโปร่งใส เป็นธรรมกับคู่ค้าและการปฏิบัติเป็นไปตามหลักจริยธรรมที่เข้มงวด

 • Transportation & Logistics

การดำเนินงานด้าน Transportation & Logistics เป็นสิ่งสำคัญที่รักษา "ความสามารถหลักในห่วงโซ่อุปทาน" โดยบริษัทมี Own Truck ที่มีใบริการสำหรับการจัดส่งสินค้าและผู้รับเหมาด้านการขนส่งที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน และมีระบบการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ การควบคุมการจัดส่ง, มีระบบไอทีและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในสนับสนุนการบริการด้านการจัดส่ง ทั้งเรื่อง Smart Delivery system, GPS system  รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขับรถเพื่อให้ความรู้พนักงาน โดยสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้องและตรงเวลา (Delivery on Time) สินค้าถูกต้องตามคำสั่งชื้อ (Delivery Correctness) รวมทั้งความสมบูรณ์ของสินค้า (No Damage) และรวมไปถึงต้นทุนการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม

 

 • Customer Service

การบริการลูกค้าที่โดดเด่นเป็นสิ่งสําคัญของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา โดยเราตระหนักดีว่าลูกค้าของเราเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา 

แผนกบริการลูกค้าของเรามุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าของเรา ทั้งลูกค้าภายประเทศและลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีช่องทางติดต่อที่หลากหลายเหมาะสมกับลูกค้า วัตถุประสงค์ของเราคือการให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Surintomya

การบริหารเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นหนึ่งเรื่องหลักของบริษัท SurintOmya Chemicals (Thailand) ที่ให้ความสำคัญมาก โดยมุ่งเน้นเรื่องหลักในการดำเนินงานเพื่อให้การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย การจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา และการจัดส่งสินค้าถูกต้องทั้งชนิด,จำนวนสินค้า รวมทั้งเอกสารการจัดส่ง ซึ่งการบริหางานจะครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องการบริหารจัดการคน, การกำหนดมาตรฐาน การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 • การฝึกอบรมเรื่อง การขับขี่ปลอดภัยและการขับขี่ประหยัดพลังงาน (Safety Drive and ECO Drive training) 
  โดยหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวนี้จะเป็นการอบรมพนักงานให้ได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการขับรถบรรทุก, กฎกติกาต่างๆ โดยเน้นเป็นหลักคือเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงการขับขี่ประหยัดพลังงาน โดยพนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวก่อนเริ่มการทำงานกับบริษัท รวมทั้งเรายังมีการจัดอบรมในรูปแบบ Refresh Training ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้พนักงานขับรถทุกคนยังคงทำงานได้เป็นไปตามมาตรฐาน 

Surintomya


 

 • การใช้เทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก 
  เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
  ระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก ของบริษัท ได้นำเทคโนโลยีที่สามารถใช้วางแผนการซ่อมบำรุง, การบันทึกข้อมูลเชิงวิเคราะห์, การแสดงผลการซ่อมเป็นหมู่, ต้นทุนการซ่อมบำรุง โดยโปรแกรมนี้จะมีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุก รวมทั้งเรื่องความปลอดภัย เช่น รถเสียระหว่างการขนส่ง เป็นต้น  

Surintomya

 • การใช้เทคโนโลยี Smart Delivery System สำหรับการบริหารการจัดส่ง 
  บริษัท
  เล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น โดยทางบริษัทได้ทำการพัฒนาระบบเรียกว่า “Delivery Smart System” ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรม Mobile Application ให้สามารถอัพโหลดแผนการจัดส่ง, เอกสารจัดส่งสินค้า, ข้อมูลการจัดส่งเข้าในระบบได้  โดยพนักงานขับรถสามารถ Login ด้วย Password เข้าทำงานบนมือถือสำหรับเข้ารับสินค้าที่จุดรับ, การจัดส่งสินค้า การอัพเดทสถานะการจัดส่ง ตลอดจนการบันทึกข้อมูลต่างๆ กรณีเกิดปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังได้เชื่อมโยงกับระบบ GSP อีกด้วย 

Surintomya
bottom of page